Pravidlá burzy

 • v priestoroch burzy sa so svojimi otázkami a pripomienkami treba obrátiť na správcu burzy
 • usporiadatelia zabezpečujú stoly a stoličky
 • pokiaľ má predajca ďalšie požiadavky (elektrická prípojka, voda a pod.), prosíme vopred túto skutočnosť oznámiť usporiadateľom, min. 2 týždne pred podujatím, mailom kontaktnej osobe
 • z požiarno-bezpečnostných dôvodov usporiadatelia nezabezpečujú prestieradlá na predajné stoly
 • predajca sa zaväzuje dodržiavať obchodný maďarský zákonník (napr. vydávanie pokladničných blokov)
 • za pôvod modelov predávaných na burze usporiadatelia neberú žiadnu zodpovednosť
 • usporiadatelia si vyhradzujú právo na pridelenie predajných miest
 • usporiadatelia nezodpovedajú za stratené, odcudzené predmety, cennosti
 • v priestoroch podujatia je zakázaný predaj symbolov hnutí alebo organizácií potláčajúcich ľudskú slobodu! (napr. hákový kríž)
 • v priestoroch podujatia a v priľahlých priestoroch je prísny zákaz predaja kópií/napodobením tovaru chráneného autorským zákonom. 
 • Predajcovia kópií a napodobenín môžu byť usporiadateľmi okamžite vykázaní z akcie a takéto konanie bude oznámené príslušným orgánom!
 • do priestorov burzy je zakázané vniesť a predávať akúkoľvek strelnú, výbušnú, bodnú či sečnú zbraň alebo akýkoľvek predmet ktorým je možné priamo ohroziť zdravie a život
 • akékoľvek porušenie predpisov je postihované okamžitým zrušením predaja a ďalšími právnymi postihmi

Prajeme dobrú tržbu a príjemnú zábavu!